PLA LINGÜÍSTICEn un pla lingüístic ens trobem una conjunció de diferents factors. El primer, evidentment, és la idoneïtat del pla per a l'alumnat que tenim. En aquest cas ens trobem davant d'una incògnita ja que, tot i existir des de fa quasi vint anys, diferents models, no hi ha encara una avaluació objectiva que ens permeta afirmar amb rotunditat quin és el més adequat. Per tant, a partir de la situació sociolingüística del País Valencià i del que diu sobre normalització lingüística la legislació, a l’hora de dissenyar el nostre projecte a partir del que diu el decret 127/2012 de 3 d’agost de 2012, docv 6834 p. 23451, hauríem de tenir en compte el següent:
http://es.slideshare.net/manuela/documents-centre·       Definir el nostre model com Programa Plurilingüe d'Ensenyament en Valencià tal i com està establert en l’article 3.3 del citat decret atenent-nos a què el nostres centres es troben segons l’article 35 de la LUEV dins dels territoris predominantment valenciano-parlants. a més, basant-nos igualment en l’article 3.3. del decret 127/2012  s’hi poden aplicar metodologies i mesures organitzatives d’immersió lingüística en funció del context sociolingüístic i dels resultats de les avaluacions.
·         El nostre objectiu, tal i com està previst a l’article 4.5 del decret és aconseguir una competència lingüística igual en ambdues llengües oficials (Castellà i Valencià) al finalitzar l’escolaritat així com el domini funcional de la llengua anglesa.
·         El nostre projecte pot ajustar-se en tot moment a allò que preveu l’article 5.1 sobre principis comuns a fi d’adaptar-se a les diferències individuals de l’alumnat, reconeixent les potencialitats de cada un i les seues necessitats específiques. Així que per  a triar les àrees i/o els continguts es vetllarà pel respecte no sols a les necessitats de l’alumnat, sinó també als seus interessos, desitjos i la seua aspiració d’aconseguir un desenrotllament ple i integral que possibilite el màxim grau de capacitació lingüística.
·         L’enfocament orientat a l’acció per al desenrotllament de la competència comunicativa de l’alumnat s’atindrà al que es proposa en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües és a dir   la competència comunicativa. Aquesta va més enllà de lo que és més visible de la llengua sinó que pretén que l’alumnat arribe a tindre les habilitats necessàries per a fomentar la responsabilitat i autonomia de en el seu aprenentatge.  La Nostra proposta està dirigida a obtenir la adquisició de  les competències comunicatives a través de totes tres llengües i anar introduint tant en castellà com en anglés els mòduls del currículum escaient en una o diferents àrees per a que utilitzen de forma autònoma les competències adquirides.
·         Cal que tenim clar allò que diu l’article 6.4 del decret o siga que els programes plurilingües ( PPEV i PPEC) tenen com a objectiu assegurar, al finalitzar l’educació bàsica, l’adquisició per part de l’alumnat d’una competència lingüística igual en valencià i en castellà, així com el domini funcional de la llengua anglesa.
·         En el punt 5 de l’article 6 es diu que els dos programes plurilingües es caracteritzen per l’ensenyament, en tots els nivells, de continguts curriculars d’àrees, matèries o mòduls no lingüístics en valencià, castellà, així com l’establiment de mesures organitzatives i curriculars que reforcen l’aprenentatge de l’anglés. Així doncs s’establirà des de primer de primària, creant equips tal i com està establert al punt 6 equips pedagògics que distribueixen els continguts curricular entre les tres llengües de manera a poder aconseguir l’objectiu abans assenyalat
·         Així es determinaran quins continguts específics del currículum, en mòduls de la àrees no lingüístiques tal i com es preveu en el punt 6.8 almenys, d’una àrea no lingüística, s’impartiran en castellà o en anglés  amb la prèvia autorització de l’administració educativa. Els citats continguts no haurà d’abastir necessàriament tota l’àrea ni estar circumscrits a mateixa àrea
·         A més, el citat grup seqüenciarà els continguts en totes tres llengües del currículum de forma que tendisquen  a implantar-me progressivament en cada etapa educativa. Nosaltres preconitzem que la base que hauríem de seguir a l’hora de dissenyar la seqüenciació dels continguts hauria de partir de les estructures lingüístiques subjacents tal i com les descriu V. Pasqual (El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià , Generalitat Valenciana 2006) i que són:
1.    El coneixement conceptual : Un concepte => una paraula (o no?)
2.    El coneixement del món: Tots els coneixements que les persones adquireixen a través de la seua experiència. Però no totes les llengües són el resultat de la mateixa experiència.
3.    La consciència metalingüística: consideració racional de les estructures i propietats de cada codi lingüístic
4.    El llenguatge descontextualitzat: És l’ús del llenguatge que es fa en els textos escrits i en les explicacions de conceptes per exemple a classe.
5.    Coneixement sobre els diferents generes textuals: (funcions comunicatives)
6.    Les habilitats cognitives: identificar, relacionar, triar, comparar, etc..
7.    Estratègies lectores: habilitats com la construcció d’hipòtesis, inferències d’informació no explicita, etc.
8.    Estratègies de producció escrita:  contextualització de l’escrit, planificació del text, etc.
9.    Habilitats cognitivolingüístiques: argumentar, definir, demostrar, descriure, etc.
10. Estratègies de processament de la informació: localització, organització, elaboració i comunicació de la informació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada